PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Výmena odparovačov za moderné prístroje s odpočtom bez vstupu do bytov

Ešte stále máte doma na radiátoroch nainštalované staré typy elektronických rozdeľovačov vykurovacích nákladov (RVN), či dokonca prístroje na princípe odparovania? Techem vám teraz ponúka novú generáciu rádiových prístrojov, ktoré poskytujú vyšší komfort bývania a príjemne prekvapia svojou cenou. Radi by sme upriamili vašu pozornosť aj na antimagnetické bytové vodomery vybavené rádiovým modulom. Vstup odpočtárov do bytov je už minulosťou!


Predstavujeme Vám najmodernejšie prístroje, ktoré sú základom komplexných riešení na meranie, rozpočítavanie a vyhodnocovanie spotreby energií.

Výhody rádiových RVN a rádiových vodomerov Techem

KOMFORT

 • odpočet spotrieb  vykonávaný bez vstupu odpočtárov do bytov, spravidla iba spred domu
 • bez dohovárania termínov odpočtu a bez odhadov spotreby pri rozpočítaní
 • archivácia spotrieb v dvojtýždňových intervaloch, takže ani výmena užívateľov si nevyžaduje individuálny odpočet

SPOĽAHLIVOSŤ

 • ochrana voči manipulácii
 • dlhodobá životnosť min. 11 rokov
 • už vyše 20-ročné skúsenosti s viac ako 48 mil. nainštalovanými rádiovými prístrojmi v Európe

PRECÍZNOSŤ

 • údaje o spotrebe sú automaticky prenášané do spracovateľského programu Techem, čím sa eliminujú prípadné chyby zapríčinené ľudským faktorom

PERSPEKTÍVA

 • rádiové prístroje Techem sú základom pre novú generáciu diaľkového odpočtu Techem Smart Systém (TSS), ktorý poskytuje komplexné inovatívne služby (monitoring spotreby tepla a vody, monitoring prístrojov, online prístup klientov na portál Techem a ďalšie nadhodnoty)

EED READY

 • rádiová technológia spĺňa požiadavky Smernice EED č. 2012/27/EÚ, na Slovensku transformovanej do Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti

RVN radio 4 s komfortným odpočtom bez vstupu do bytov

Elektronické rozdeľovače vykurovacích nákladov sú nezávislé od sieťového napájania vďaka vlastnej lítiovej batérii so životnosťou 11 rokov. Sú programované priamo na výkon konkrétneho vykurovacieho telesa, na ktorom sú nainštalované. Prípadné poruchy sa zobrazia na displeji prístroja, ako aj v odpočtovom telegrame spolu s informáciou o eventuálnych snahách o ovplyvňovanie merania.

Zobrazované údaje na displeji prístroja

V deň koncoročného odpočtu (31.12.) ukladajú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov radio 4 namerané hodnoty do pamäte mikroprocesora a zobrazujú ich na displeji ako minuloročnú spotrebu počas celého nasledujúceho roka. Od 1.1. aktuálneho roka merajú prístroje opäť od nuly, čím je dosiahnuté, že do rozpočítavania vstupuje  hodnota nameraná presne za jeden rok.

 

VÝNIMOČNÉ ZNAKY rádiových RVN

 • prístroj je naprogramovaný tak, aby nedochádzalo v letných mesiacoch k napočítavaniu spotrebných jednotiek,
 • údaje o spotrebe v aktuálnom roku i za minulý rok sa zobrazujú na displeji prístroja a kedykoľvek si ich môžete skontrolovať a porovnať s vyúčtovaním,
 • prístroje sú chránené elektronickou aj mechanickou plombou proti demontáži a ovplyvňovaniu, každý neautorizovaný zásah je zaznamenaný v pamäti prístroja,
 • ako jediné prístroje na trhu sú vybavené dodatočnou funkciou, ktorá po doplnení regulačného zariadenia umožní usporiť cca 10% tepelnej energie potrebnej na zabezpečenie vami požadovaného teplotného komfortu bytového domu. Bližšie informácie o tomto systéme môžete nájsť na www.adapterm.sk.

Rádiové vodomery na studenú a teplú vodu

K dispozícií sú viaceré vyhotovenia s rôznymi prietokmi a stavebnými dĺžkami pre flexibilné použitie v rôznych stavebných sústavách.  Vodomery Techem sú variabilné, kedykoľvek aj neskôr umožňujú dodatočné pridanie rádiového modulu pre umožnenie odpočtov bez vstupu do bytov.

VÝNIMOČNÉ ZNAKY vodomerov

 • zvýšená antimagnetická ochrana
 • vysoká presnosť a stabilita merania zabezpečená kvalitnou konštrukciou
 • kontrola smeru prietoku zabraňujúca ovplyvneniu merania
 • odolnosť voči mechanickej aj magnetickej manipulácii
 • rádiový modul so životnosťou až 3 ciachovacie obdobia (pri TÚV)
 • metrologické triedy presnosti A, B, C

Telegram koncoročného rádiového odpočtu

 • hodnota koncoročného odpočtu
 • 24 hodnôt za rok – ku koncu každého mesiaca a k 15. dňu v každom mesiaci
 • hodnota ku dňu vykonania odpočtu
 • status plomby
 • pri vodomeroch informácia o spätnom toku, blokácii lopatkového kolesa, trvalom prietoku, magnetickom ovplyvňovaní a ďalšie

Bytové antimagnetické vodomery je možné dodať aj bez rádiového modulu, ktorý sa dá dodatočne doinštalovať počas prevádzky prístroja pre zabezpečenie komfortného odpočtu bez vstupu do bytov.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne spoločnosť Techem

Centrála: TECHEM spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Pobočky: Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice
Telefón: (02) 4910 6411, (02) 4910 6427, 0915 482 958
E-mail: techem@techem.sk
www.techem.sk