PRE NÁŠ DOM

Odber magazínu

Ekologický dozor na stavbách

Ekologický dozor je v našich podmienkach pomerne nový pojem. V západnej Európe, napr. vo Veľkej Británii je spolupráca akreditovaných ekológov pri rekonštrukciách budov alebo výstavbe ciest samozrejmosťou. Už v procese prípravy stavby a posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) sa vypracúvajú komplexné štúdie vplyvu na chránené druhy živočíchov (najčastejšie ide o vtáctvo, obojživelníky, netopiere a iné), rastlín a chránené územia. Tieto štúdie sa zohľadňujú pri trasovaní ciest, monitoruje sa vplyv počas výstavby a aj dopady po výstavbe. Tiež pri búraní a rekonštrukciách budov. V Českej republike sa okrem pojmu ekologický dozor používa aj biologický dozor. Na Slovensku vznikla potreba tejto činnosti pri rekonštrukciách budov až s masívnym zatepľovaním budov.  Budovy vyššie ako dve poschodia sú často využívané chránenými živočíchmi na hniezdenie alebo ako úkryt.

Otázkou je, prečo by sme ich tu ale mali chrániť? Podobne ako pri stromoch v intraviláne, ktoré plnia verejnoprospešné funkcie, je potrebné v prípade nevyhnutného výrubu stromov vybaviť súhlas orgánu ochrany prírody a realizovať náhradnú výsadbu. Aj tieto chránené živočíchy plnia viaceré verejnoprospešné funkcie, preto sú všetky druhy vtákov (okrem mestských populácií holubov) aj netopierov zákonom chránené. Chránené sú aj ich miesta rozmnožovania, odpočinku alebo zimného spánku (u netopierov). Ich ekologický význam, aj keď nie je na prvý pohľad viditeľný, je nenahraditeľný. Napr. netopiere sú vďaka schopnosti letu a echolokácie totiž jedinými živočíchmi, ktoré sú schopné loviť v noci hmyzích škodcov lesných porastov a poľnohospodárskych plodín, podobne ako vtáci vo dne.

Komplexná obnova bytového domu je časovo náročný proces a trvá aj niekoľko mesiacov za vhodného počasia. Často sa teda stáva, že prebieha aj v čase, keď sa tu vyskytujú vtáky alebo netopiere. Ak sa nezohľadní výskyt týchto živočíchov dochádza často k veľkým problémom v priebehu stavby - k zdržaniam alebo v krajnom prípade až k zastaveniu stavby. Preto je dobré dať si vypracovať posudok na výskyt chránených živočíchov už v procese prípravy na obnovu bytového domu. Stavebník je povinný na základe § 3 odst. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zahrnúť opatrenia na predchádzanie škôd na chránených živočíchoch už do projektovej dokumentácie. Posudky vypracúvajú osoby uvedené v zozname schválenom Štátnou ochranou prírody SR (dostupný na Okresnom úrade ŽP). Odborný posudok na chránené živočíchy môže tiež urýchliť vybavovanie stavebného povolenia, pretože stavebný úrad aj orgán ochrany prírody a krajiny (ktorý povinne dáva stanovisko) už majú v posudku k dispozícii všetky potrebné informácie.

Ak sa na rekonštruovanej budove potvrdili chránené živočíchy a niektoré úkryty musia byť uzavreté alebo zničené, je potrebné vybaviť si výnimku z Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a postupovať podľa ich rozhodnutia. Alebo zabezpečiť si k realizácii stavby ekologický dozor, ktorý má udelenú výnimku na zásahy do biotopov a manipuláciu s chránenými živočíchmi.

Ekologický dozor na stavbách vykonáva tieto činnosti:

  • Kontroluje dodržanie podmienok orgánu ochrany prírody uvedené v stavebnom povolení a podmienok odborného posudku na chránené živočíchy na budove.
  • Komunikuje s orgánmi štátnej správy vo veci ochrany prírody
  • Pred začatím stavebných prác (zvlášť pri zatepľovaní) kontroluje po sprístupnení (z lešenia alebo lavičky) dostupné časti obvodového plášťa, označí konkrétne miesta výskytu chránených živočíchov a navrhne potrebné opatrenia.
  • Navrhne akým spôsobom budú zachované pôvodné hniezdiská a úkryty netopierov ak je to technicky možné.
  • Na základe výnimky z ochrany udelenej Ministerstvom životného prostredia SR môže rozhodnúť o uzavretí hniezdísk vtákov alebo úkrytov netopierov, ktoré nemôžu byť zachované z technického hľadiska a ich dostatočnej kompenzácii (inštalácia búdok).
  • V prípade neočakávaného zistenia chránených živočíchov v priebehu stavby, urobí potrebné opatrenia v súlade s výnimkou z ochrany udelenej Ministerstvom životného prostredia SR.

V praxi sa stretávame s problémom financovania činnosti ekologického dozoru, ak sa rieši situácia už na prebiehajúcej stavbe. Správny postup je dať si vypracovať odborný posudok už pri príprave projektu a ak sa zistia chránené živočíchy, rátať v rozpočte stavby aj s nákladmi na ekologický dozor a potrebné opatrenia. Sú to zanedbateľné položky z hľadiska rozpočtu celej stavby, ale pomôžu nám predísť prípadným problémom v priebehu stavby z pohľadu ochrany prírody a krajiny a tieto užitočné stvorenia nás budú môcť aj naďalej sprevádzať v našich mestách a obciach.

S čím Vám vieme pomôcť?

Naša spoločnosť sa zaoberá vypracovaním odborných posudkov pre chránené živočíchy, spolupracujeme ako ekologický dozor pri obnovách bytových domov a  dodávame hniezdne búdky pre vtáky a netopiere. Vyrábame viacero vlastných typov búdok z certifikovaného XPS polystyrénu, ktorý  je veľmi dobre zapracovateľný aj do zatepľovacích systémov. Dodávame aj búdky z drevobetónu od nemeckých výrobcov, ktoré sa vyznačujú vysokou životnosťou  a odolnosťou. Aj pre obnovené bytové domy ponúkame riešenia ako poskytnúť priestor pre život užitočným živočíchom. Viaceré typy búdok je možné jednoducho namontovať na povrch fasády alebo na balkón. Tieto búdky sú vysoko trvácne a veľmi dobre obsadzované týmito živočíchmi. Neustále vyvíjame ďalšie riešenia vhodné pre stavby. Ak potrebujete poradiť pri výbere, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

BAT-MAN, s.r.o.
Andraščíkova 1, 085 01 Bardejov
Mobil: 0910 946793
Email: info@bat-man.sk
Web: www.bat-man.sk